..

SASI- Senior Intermediate Results 2015 & 2016

Senior Inter BiPC Results-2016

...
CK SRI RAMYA

MARKS 988

...
B G N S SUSMITHA

MARKS 987

...
J L BHAVANA

MARKS 987

...
P SRI RAM

MARKS 986

...
M BHAVYA

MARKS 985

...
M MANI RATNAM

MARKS 985

Senior Inter MPC Results-2016

...
R V SATYA VYSHNAVI

MARKS 990

...
M AHMAD NIZAMUDDIN

MARKS 990

...
M PAVAN SAI

MARKS 990

...
P LOKAMANYA ABHILASH

MARKS 989

...
K Aparna

MARKS 988

...
K Madhavi Jyothi

MARKS 988

...
M Vasavi Devi

MARKS 988

...
B D N VIJAYA LAKSHMI

MARKS 988

...
M YASWANTH CHOWDARY

MARKS 988

...
T H L CHOWDARY

MARKS 988

...
V SIVA SWAROOP

MARKS 988

...
M YUKTESH

MARKS 988

...
K ANUDEEP

MARKS 988

...
P V S SAI RAM

MARKS 988

Senior Inter BiPC Results-2015

...
CH LASYA

MARKS 989

...
G AKANKSHA

MARKS 985

...
V CHOWDARY

MARKS 983

...
Y MADHURI

MARKS 982

...
V BINDHU

MARKS 980

...
G DURGA

MARKS 980

Senior Inter MPC Results-2015

...
S K SAI

MARKS 988

...
D PAVAN

MARKS 988

...
V SRITISH

MARKS 987

...
T SAI

MARKS 987

...
M MAHENDRA

MARKS 987

...
CH DURGA

MARKS 987

...
Y THARUN

MARKS 986

...
T NAGENDRA

MARKS 986

...
T NIKHILESH

MARKS 986

...
S K N M RAO

MARKS 986

...
K PRASAD

MARKS 986

...
B KRISHNA

MARKS 986

...
G PAVAN

MARKS 986

...
B ROHIT

MARKS 986